Naruto - Season 2 Episode 13 - A Shirker's Call to Action: A Layabout No More

A Shirker's Call to Action: A Layabout No More
Sign up for Peacock to watch this episode.

A Shirker's Call to Action: A Layabout No More

Pakkun, Naruto, Sakura and Shikamaru pursue Sasuke.

Naruto Season 2

View all