Naruto - Season 2 Episode 39 - Deadlock: Sannin Showdown

Deadlock: Sannin Showdown
Sign up for Peacock to watch this episode.

Deadlock: Sannin Showdown

Jiraiya, Tsunade and Orochimaru release their summoning Jutsu to start a battle.

Naruto Season 2

View all