Naruto - Season 1 Episode 51 - A Shadow in Darkness: Danger Approches Sasuke

A Shadow in Darkness: Danger Approches Sasuke
Sign up for Peacock to watch this episode.

A Shadow in Darkness: Danger Approches Sasuke

Choji fights Dosu; Hokage reveals the third exam.

Naruto Season 1

View all