Naruto - Season 1 Episode 4 - Pass or Fail: Survival Test

Pass or Fail: Survival Test
Sign up for Peacock to watch this episode.

Pass or Fail: Survival Test

Naruto, Sasuke and Sakura meet with their sensei.

Naruto Season 1

View all