Naruto - Season 5 Episode 29 - To Each His Own Path

To Each His Own Path
Sign up for Peacock to watch this episode.

To Each His Own Path

The team is reunited; Naruto corners the enemy.