Naruto - Season 4 Episode 4 - A New Formation: Ino-Shika-Cho!

A New Formation: Ino-Shika-Cho!
Sign up for Peacock to watch this episode.

A New Formation: Ino-Shika-Cho!

Tsunade sends Shikamaru, Ino and Choji to help.

Naruto Season 4

View all