Tenkai Knights - Season 1 Episode 26 - A New Knight; Conclusion; The Strongest Mode

A New Knight; Conclusion; The Strongest Mode
Sign up for Peacock to watch this episode.

A New Knight; Conclusion; The Strongest Mode

The Knights take on Vilius and the Evil Tenkai Dragon; new heroes emerge.

Tenkai Knights Season 1

View all