Ranma 1/2 - Season 4 Episode 17 - Kuno Becomes a Marianne

Kuno Becomes a Marianne
Sign up for Peacock to watch this episode.

Kuno Becomes a Marianne

Obsessive Azusa Shiratori renames Kuno to make him her own.